شرکت فرتاش داد تأمین کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی
آموزش دوره کالیبراسیون

دوره های کالیبراسیون

آموزش دوره های
+ کالیبراسیون عمومی
+ کالیبراسیون حجم سنجی،الکتروشیمی و جرم
+ کالیبراسیون دما و فشار

ادامه ...
مشاوره استاندارد ایزو 17025

دوره های ارزیابی عدم قطعیت در اندازه گیری

آموزش دوره های
+ عدم قطعیت در اندازه گیری مختص آزمایشگاههای آزمون
+ عدم قطعیت در اندازه گیری مختص آزمایشگاههای کالیبراسیون

ادامه ...
دوره آموزش کالیبراسیون،دوره آموزش عدم قطعیت در اندازه گیری،استقرار استاندارد iso 17025،مشاوره ایزو 17025

دوره های تکمیلی استاندارد ISO 17025

آموزش دوره های
+ کنترل کیفی میان دوره ای دستگاهی و مستند سازی د راستاندارد ISO 17025
+ تشریح الزامات استقرار استاندارد ISO 17025

ادامه ...