شرکت فرتاش داد تأمین کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی

تقویم آموزشی شش ماه اول سال 1398 واحد آموزش شرکت فرتاش داد


ردیف نام دوره آموزشی فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
1 دوره آموزشی مبانی اندازه شناسی و کالیبراسیون عمومی --- 4 1 5 30 6
2 دوره آموزشی کالیبراسیون حجم، الکتروشیمی و جرم --- 4 1 5 30 6
3 دوره آموزشی کالیبراسیون دما و فشار --- 4 1 5 30 6
4 عدم قطعیت در اندازه گیری مختص آزمایشگاههای آزمون --- 7-8 --- 18-19 --- 13-14
5 عدم قطعیت در اندازه گیری مختص آزمایشگاههای کالیبراسیون --- 7-8 --- 18-19 --- 13-14
6 دوره آموزشی تضمین کیفیت و کنترل کیفیت آزمون --- 18 22 12 9 27
7 تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی استاندارد ISO 17025 --- 24 22 26 23 27
8 آموزش کنترل میانی دستگاهی --- 24 22 26 23 27
9 دوره کالیبراسیون حجم (شامل امتیاز بازآموزی مسئولین کنترل کیفی استاندارد) --- --- --- --- --- ---
10 دوره ارزیابی عدم قطعیت در اندازه گیری (شامل امتیاز بازآموزی مسئولین کنترل کیفی استاندارد) --- --- --- --- --- ---