شرکت فرتاش داد تأمین کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی

تقویم آموزشی شش ماه اول سال 1397 واحد آموزش شرکت فرتاش داد


ردیف نام دوره آموزشی مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
1 دوره آموزشی مبانی اندازه شناسی و کالیبراسیون عمومی --- 21 11 4 7 8
2 دوره آموزشی کالیبراسیون حجم، الکتروشیمی و جرم --- 21 11 4 7 8
3 دوره آموزشی کالیبراسیون دما و فشار --- 21 11 4 7 8
4 عدم قطعیت در اندازه گیری مختص آزمایشگاههای آزمون --- --- 13و14 --- 15و16 ---
5 عدم قطعیت در اندازه گیری مختص آزمایشگاههای کالیبراسیون --- --- 13و14 --- 15و16 ---
6 دوره آموزشی تضمین کیفیت و کنترل کیفیت آزمون --- 29 26 16 28 22
7 تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی استاندارد ISO 17025 --- 29 26 16 28 22
8 آموزش کنترل میانی دستگاهی --- 29 26 16 28 22
9 دوره کالیبراسیون حجم (شامل امتیاز بازآموزی مسئولین کنترل کیفی استاندارد) --- --- --- --- 7 ---
10 دوره ارزیابی عدم قطعیت در اندازه گیری (شامل امتیاز بازآموزی مسئولین کنترل کیفی استاندارد) --- --- --- --- 15و16 ---