شرکت فرتاش داد تأمین کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی

سیستم های خلاء شیمیایی با قابلیت بازیابی حلال

Chemistry Vacuum Systems with Solvent Recovery
سیستم خلاء
سیستم خلاء
سیستم خلاء
سیستم خلاء

پمپ‌ها و سیستم‌های خلاء برای تبخیرهای چرخشی/ موازی، افزایش غلظت، محفظه‌های خشک کن، خشک کردن ژل، فیلتراسیون و استخراج با فاز جامد، خشک کردن به‌ وسیله انجماد، خشک کردن با حداقل پسماند، تقطیر مولکولی، متمرکز کردن خلاء و شبکه‌های خلاء آزمایشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. سیستم‌های خلاء تک ‌مرحله‌ای برای پمپاژ گاز‌های خورنده و بخارات، حلال‌های با نقطه جوش پایین و فیلتراسیون با خلاء مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیستم‌های خلاء دو ‌مرحله‌ای و سه مرحله‌ای برای افزایش غلظت، خشک کردن، برای حلال‌های با نقطه جوش بالا، تبخیر چرخشی و تمرکز خلاء به کار می‌روند. سیستم‌های خلاء چهار مرحله‌ای برای افزایش غلظت، خشک کردن، برای حلال‌های با نقطه جوش بالا و تبخیر در دمای پایین، تبخیر چرخشی و تمرکز خلاء استفاده می‌شوند.

تک مرحله ای
down to 70 mbar
ME 4C NT+2AK
3.9 m3/h
ME 8C NT+2AK
7.1 m3/h
ME 16C NT+EK
16.3 m3/h
دو مرحله ای
down to 7 mbar
MZ 2C NT+2AK
2.0 m3/h
MZ 2C NT+AK+EK
2.0 m3/h
MZ 2C NT+AK+M+D
2.0 m3/h
سه مرحله ای
down to 1.5 mbar
MD 1C+AK+EK
1.3 m3/h
PC 3001 basic
2.0 m3/h
MD 4C NT+2AK
3.4 m3/h
MD 4C NT+AK+EK
3.4 m3/h
MD 12C NT+EK
11.1 m3/h
MD 12C NT+AK+EK
11.1 m3/h
چهار مرحله ای
down to 0.6 mbar
MV 10C NT+EK
9.5 m3/h