شرکت فرتاش داد تأمین کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی

عدم قطعیت آزمایش های میکروبیاگر چه بسیاری از تست های میکروبی در آزمایشگاههای آزمون، بدلیل شمارش کلونی های تشکیل شده از نمونه، شمارش محسوب می شوند و بر اساس تعاریف مترولوژی، شمارش، اندازه گیری محسوب نمی شود، بنابراین ارزیابی عدم قطعیت برای کلونی های شمارش شده چندان منطقی به نظر نمی رسد .

با این حال نمی توان از تاثیر عوامل تاثیرگذار بر این فرایند از قبیل محیط کشت، اپراتور، انکوباتور و شرایط محیطی آزمایشگاه چشم پوشی نمود .

ارزیابی عدم قطعیت این آزمون ها با آزمون های شیمیایی کمی متفاوت خواهد بود .

یک اپراتور مجرب آزمایشگاه میکروبی تایید صلاحیت شده با گذراندن این دوره آموزشی توانایی و اشراف لازم جهت ارزیابی و تخمین عدم قطعیت آزمونهای میکروبی را در شرایط مقتضی بصورت سیستماتیک و یا آماری پیدا کرده و برای نتایج آزمون های میکروبی خود چه به روش MPN انجام گرفته باشد و چه به روش شمارش کلونی یک میزان کمی عدم قطعیت بدست آورده و در گزارش آزمون اعلام می کند .