شرکت فرتاش داد تأمین کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی

کنداکتیومتر پرتابل CM 35

مشخصات دستگاه

مدل پرتابل هدایت سنج، با کاربردی وسیع در کارخانجات و آزمایشگا هها، بسیار سبک، همراه با کیف حمل می باشد.در این مدل، توانایی اندازه گیری هدایت در محدوده وسیع از S/cm 0.01 تا mS/cm 500 بر اساس نوع سل مصرفی و قابلیت اندازه گیری دما مشابه ترمومترهای بسیار حساس تا 600 درجه سانتیگراد در صورت استفاده از پروب های حرارتی، وجود دارد. از ویژگی های مهم آن محاسبه شوری (Salinity) در محدوده 50 - g/L 0 نمک طعام، قابلیت کالیبره شدن به طور خودکار با 1 تا 3 بافر م یباشد. این مدل همچنین دارای پیام خطا در زمان کالیبراسیون های ناقص، توانایی اندازه گیری هدایت در دماهای بین -20 تا 150 درجه سانتیگراد با توجه به نوع سل مورد استفاده با صفحه نمایش دیجیتالی که قادر به نمایش مقادیر اندازه گیری شده و دمای محلول به طور همزمان خواهد بود، می باشد.درجه محافظت دستگاه بر مبنای IP 65 بوده، که معرف مقاومت آن به آب و غبار می باشد.
CM35 به طور خودکار طی اندازه گیری یا کالیبراسیون، قادر به تبدیل واحدهای cm/S و mS/cm خواهد بود. دستگاه قادر به انتخاب مقیاس و واحد مناسب با بهترین رزولوشن برای هر اندازه گیری در استفاده با سل های متفاوت می باشد.
این مدل همراه با سل مربوطه، محلولهای استاندارد 1413 S/cm ,147 S/cm و mS/cm 12.88 و کیف حمل می باشد.فایل های مربوطه :