شرکت فرتاش داد تأمین کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی

PH متر رومیزی GLP 22

مشخصات دستگاه

کلیه مشخصات و توانایی های GLP22 مشابه نوع GLP21 بوده با این تفاوت که رزولوشن در این مدل به بالاترین سطح خود یعنی یک هزارم PH رسیده و همین امر این مدل را کاملاً مناسب جهت کار با الکترودهای مخصوص اندازه گیری یون ) ISE (Ion Selective Electrodes و اندازه گیری میزان غلظت یو ن های محلول نموده است. به این منظور منوی دستگاه با کمی اختاف دارای برنامه های اختصاصی جهت انداز هگیری غلظت بوده که مستقیماً در مقیاس g/l، mol/l یا ppm محاسبه می گردند.
GLP22 توانایی ذخیر هسازی بسیاری از طلاعات به این صورت که 29 الکترود مورد استفاده را شناخته، نوع و شماره آن و حتی تاریخ نصب، تعداد انداز هگیری و زمان کل اندازه گیری، کمترین و بیشترین مقادیر PH و دما در مورد هر الکترود و کلیه جزئیات مراحل کالیبراسیون را دارد.
به منظور حفظ برنامه ها امکان نصب کلمه رمز وجود دارد. به طور دائم Data Logger فعال می باشد. یک سری اطلاعات ثابت از 447 اندازه گیری آخر به تاریخ و زمان اندازه گیری، نام کاربر، نوع آزمایش و حتی کد نمونه به کاربرده شده ثبت می گردند که این اطلاعات را در هر زمان می توان برروی صفحه نمایش مشاهده یا جهت مطالعات بیشتر و چاپ به کامپیوتر و یا چاپگر منتقل نمود.
مانند GLP21 دو حالت عملکردی متفاوت پایه (Functional) و پیشرفته (Advanced) وجود دارد که در نوع پیشرفته چهار حالت قابل برنامه ریزی اندازه گیری وجود دارد.
در نوع پایه کلیه عملکردها غیر قابل تغییر و مانند GLP21 می باشد. در حالت پیشرفته چهار برنامه مختلف قابل تغییر توسط کاربر به صورت زیر وجود دارد:
- انتخاب روش اندازه گیری به صورت پایدار (Stability) و یا ممتد (Continuous)
- تغییر واحد اندازه گیری به صورت mv، pH یا ISE
- کالیبره نمودن با 2 یا 3 بافر خصوصاً بافرهای استاندارد NIST
- امکان اندازه گیری بر اساس رسیدن به نقطه پایانی یا (end point)
در حالت اندازه گیری یون، دستگاه قادر به رسم 4 منحنی کالیبراسیون در هر یک از دو کانال با کمک 2 تا 5 استاندارد می باشد.
این مدل بر خاف GLP21 قادر به اتصال به 2 الکترود و 2 هم زن جداگانه جهت مصارف خاص خواهد بود.فایل های مربوطه :