شرکت فرتاش داد تأمین کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی

کیت 200 تستی TPHA

مشخصات دستگاه

کیت TPHA (هم آگلوتیناسیون)
200 تستی
جهت غربالگری و تشخیص بیماری سيفيليسفایل های مربوطه :