شرکت فرتاش داد تأمین کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی

کیت 100 تستی TPHA

مشخصات دستگاه

کیت TPHA (هم آگلوتیناسیون)
100 تستی
جهت غربالگری و تشخیص بیماری سيفيليسفایل های مربوطه :